Why to build with us?

 

1. We will arrange everything for you

We will take you throw the whole proces of the projection, approval and construction of your new home.

2. We save your money

We offer low energetic variants of standardized houses which save you up to 75% on heatings expenses.

3. High-quality material

We offer tested construction material including modern technology to low energy and passive construction.

Projekty Rakovník, rodinné domy na klíč, typové domy, nízkoenergetické domy.

Individuální projekty a výstavba.

Architekt.

 

Arrange a non biding meeting!

 

What can you get from the consultation?

     • financial and time requirements summary of your project
     • general summary about the technology
     • consultation of your ideas
     • non-biding advice about buying a land

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Form was accepted. Thank you.

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky od firmy Rakoprojekt dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Rakoprojekt, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Rakoprojekt a uživatelem. Rakoprojekt zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, projekční a stavební činnost, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a Rakoprojekt, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat Rakoprojekt mailem zaslaném na adresu: info@rakoprojekt.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Make your dreams of a family house.

 

In our offer you can find low energy variant of standardized house. If you have a different idea about your house, we would like to make a custom project for you.

RAKOPROJEKT s.r.o. | info@rakoprojekt.cz |  +420 776 317 266 | facebook